کتاب دگرگونی اطلاعات: ۹. ما و سپهر رقومی، مصاحبه عذرا دژم تباه با دکتر محسنیان راد

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل ما و سپهر رقومی لطفا اینجا کلیک کنید

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۹. ما و سپهر رقومی، مصاحبه عذرا دژم تباه با دکتر محسنیان راد
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۹. ما و سپهر رقومی، مصاحبه عذرا دژم تباه با دکتر محسنیان راد