کتاب دگرگونی اطلاعات: ۸. آثار کامپیوتری متعلق به کیست؟، آن اوکرسون، مترجم آرام قریب

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل گشایشی چندسویه لطفا اینجا کلیک کنید

 

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۸. آثار کامپیوتری متعلق به کیست؟، آن اوکرسون، مترجم آرام قریب
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۸. آثار کامپیوتری متعلق به کیست؟، آن اوکرسون، مترجم آرام قریب