کتاب دگرگونی اطلاعات: ۱۰. نقش زیباشناسی در کنونه، تُومُونُوبُو ایمامچی، دکتر محمود عبادیان

فصلی از کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل نقش زیباشناسی در کنونه لطفا اینجا کلیک کنید

Tomonobu Imamichi (November 19, 1922 – October 13, 2012)
Tomonobu Imamichi (November 19, 1922 – October 13, 2012)
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۱۰. نقش زیباشناسی در کنونه، تُومُونُوبُو ایمامچی، دکتر محمود عبادیان
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۱۰. نقش زیباشناسی در کنونه، تُومُونُوبُو ایمامچی، دکتر محمود عبادیان